Weishaupt warmtepomp winactie sept – okt 2021 | actievoorwaarden

Het kan weer, we staan weer op beurzen. Op de Duurzaam Verwarmd beurs in de Haarlemmermeer expo (28 – 30 sept.) en de Vakbeurs Energie (12 – 14 okt.).

De beurs is natuurlijk de uitgelezen plek om kennis te maken met adviseurs, installateurs, andere partners en bedrijven. Omdat we – zonder arrogant over te willen komen – overtuigd zijn van ons eigen product, willen we een (potentiële) klant blij gaan maken met een Weishaupt warmtepomp WWP LS 8 B t.w.v. € 7.435,00 voor kennismaking met ons product.

Deelnemen kan tijdens aanwezigheid van één van beide beurzen.

De actievoorwaarden vind je hieronder:

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Weishaupt warmtepomp WWP LS 8 B t.w.v. €7.435,00 beurzen-winactie (de “Actie”) (sept/okt ’21) van Monarch Nederland B.V., Verrijn Stuartweg 43, 1112 AW Diemen (“Monarch”) ter promotie van de thermo-energetische afdeling van Monarch. De actievoorwaarden zijn in te zien bij deelname op de beurs en op de website www.monarch.nl/actueel.
 2. Monarch behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Monarch daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Monarch bekend worden gemaakt via de website www.monarch.nl/actueel. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 3. Monarch behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname

 1. Deze Actie staat open voor iedere zakelijke deelnemer die actief is in het aanbieden en/of direct leveren van warmtepompen (en andere thermo-energetische producten) van derden/leveranciers aan eindklanten waarvan het bedrijf (waarvoor hij/zij werkt of eigenaar) is gevestigd in Nederland. Particulieren zijn uitgesloten van de actie.
 2. Per bedrijf kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 4. Medewerkers van Monarch alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.

Actieopzet

 1. De actieperiode loopt ten tijde van de Duurzaam Verwarmd beurs (28 – 30 september) en de Vakbeurs Energie (12 – 14 oktober). Deelname na 14 oktober na het verstrijken van de beursdag is niet meer mogelijk.
 2. Om deel te nemen aan deze Actie deelt men de volledige zakelijke NAW-gegevens, e-mail en telefoonnummer via een deelnamekaartje dat ingeleverd wordt op de beursstand.
 3. Monarch bepaalt op basis van een anonieme loting uit de ingeleverde deelnamekaartjes wie (welk bedrijf) de winnaar is. De beslissing vindt uiterlijk plaats 21 oktober 2021.
 4. De winnaar krijgt uiterlijk 22 oktober 2021 via telefoon of e-mail bericht. Over de uitslag en toekenning van de prijs wordt niet gecorrespondeerd.
 5. De winnaar zal verzocht worden zijn gegevens en informatie beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen en in bedrijfsstellen van de prijs aan de eindklant. Monarch kan een winnaar verzoeken om voor de uitreiking van de prijs bewijs te leveren van de opgegeven informatie.
 6. De prijs wordt in goed overleg verzonden naar een gezamenlijk te bepalen locatie door de Deelnemers opgegeven (eind)adres.
 7. Uitsluitend de winnaar krijgt persoonlijk bericht over de uitslag.

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete (bedrijfs)informatie. Monarch kan deelnemers verzoeken KvK-bewijs te leveren. Particulieren en deelnemers die onjuiste bedrijfsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Monarch met inachtneming van de privacywetgeving. Monarch gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG”). Het actuele privacybeleid van Monarch kan online geraadpleegd worden op www.Monarch.nl/privacybeleid. Indien de deelnemer instemt met deze actievoorwaarden, stemt hij ook in met het privacybeleid van Monarch.
 3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Monarch verstrekte persoons- en bedrijfsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de AVG van toepassing. Bij deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Actie en de uitreiking van de prijs. De deelnemer geeft Monarch toestemming om zijn/haar (persoons)gegevens te verwerken voor de organisatie en uitvoering van de Actie en voor (eenmalig) contact n.a.v. de kennismaking op de beurs. Monarch bewaart de gegevens niet langer dan nodig voor het beoogde doel.

Prijs

 1. In deze Actie wordt de volgende prijs weggegeven.1 x Weishaupt Warmtepomp WWP LS 8 B t.w.v. €7.435,00. Dit is exclusief installateurskosten, inclusief (eenmalig) transport en inbedrijfstelling zonder F-gassen handelingen.
 2. De prijs is bedrijfsgebonden en niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden weggegeven. Monarch is alsdan gerechtigd een andere winnaar uit te loten.

Aansprakelijkheid

 1. Monarch en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Monarch.
 2. Monarch is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Monarch draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien.

Slotbepaling

Indien een of meer bepalingen van de Actievoorwaarden ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Actievoorwaarden aan.